Privacybeleid

Privacyverklaring

Bedrijfsnaam: Estrela da Manha, Complementaire therapie & Psychosociale begeleiding (hierna te noemen: Estrela da Manha)

Eigenaar, Complementair therapeut: P.M van der werf
Registratie Kamer van Koophandel: 75776502

Met betrekking tot de dienstverlening verklaart:

Estrela da manha dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

 • Paulien behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk.
 • Ook draagt ze er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 • Ze draagt er zorg voor dat deze geheimhouding wordt nageleefd, ook door ingeschakelde derden die bij de uitvoering van haar werkzaamheden door haar zijn ingeschakeld.
 • Als uw behandelend therapeut heeft ze als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Ze is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn en daardoor behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de “AVG”.

Persoonsgegevens die Estrela da Manha verwerkt

Estrela da Manha verwerkt persoonsgegevens doordat de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten en/of omdat de persoon deze zelf verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Bij opdracht bedrijf: Bedrijfsnaam, bezoekadres en factuurgegevens
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat
 • van der Werf, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze is alleen bedoeld voor eigen gebruik van Estrela da manha en wordt niet verspreid ten behoeve van derden
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Estrela da Manha, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Estrela da Manha verzamelt alleen de gegevens over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Estrela da Manha heeft een toestemmingsformulier hiervoor.

Waarom gegevens nodig zijn

Estrela da Manha verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van evaluaties en van een nieuwsbrief op eigen verzoek
 • Telefonisch contact indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan de cliënt af te leveren, zoals testen, rapportages en huiswerkopdrachten.
 • Voor een effectief vervolg van sessies van begeleiding / therapie.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang we gegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • zorgverzekering
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Delen met anderen

Estrela da Manha verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in het kader van de opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Estrela da Manha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Estrela da manha brengt websitebezoek niet in kaart.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via www.Estreladamanha.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  Estrela da Manha zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Estrela da Manha neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij e-mail wordt gebruik gemaakt van het standaard beveiligingsniveau van Gmail.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.Estreladamanha.nl

Dienstverlener Paulien verklaart dat zij deze privacyverklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Groesbeek, 09-09-2019

 

Reacties zijn gesloten.